Regulamin usługi poczty elektronicznej Poczta Funtasto
 1. Usługa pod nazwą „Poczta Funtasto” świadczona jest przez Fundację Funtasto - Funtastyczny Internet, z siedzibą ul. Kopernika 24, 66-500 Strzelce Krajeńskie zwaną dalej Fundacją na zasadach określonych w tym Regulaminie.
 2. Korzystanie z usługi Poczta Funtasto i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
 3. Przed założeniem konta pocztowego (Konto) należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu.
 4. Aby założyć konto, osoby niepełnoletnie muszą uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) obejmującą wszystkie zapisy niniejszego regulaminu. Fundacja zastrzega sobie prawo do żądania udostępnienia takiej zgody. W przypadku niedostarczenia stosownej zgody na żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Fundacja jest uprawniona do zablokowania dostępu do Konta lub jego skasowania w całości.
 5. W ramach usługi Poczta Funtasto można nieodpłatnie założyć i korzystać z kont pocztowych w domenie: @funtasto.net
 6. Pojemność konta jest nieograniczona. Wielkość pojedynczej przesyłki (list plus załącznik) nie może przekraczać 50 MB.
 7. Z konta można korzystać za pomocą:
  • systemu pocztowego pod adresem funtasto.net
  • programu pocztowego obsługującego protokół POP3/IMAP.
 8. Konto zakładane jest automatycznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 9. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oświadcza, że są one zgodne z prawdą oraz, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Fundację w zakresie koniecznym do realizacji usługi opisanej w niniejszym regulaminie.
 10. Fundacja jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 11. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu należy z likwidowanego konta wysłać wiadomość e-mail na adres rezygnuje@funtasto.net lub zwrócić się korespondencyjnie na adres: Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet, ul. Kopernika 24, 66-500 Strzelce Krajeńskie
 12. Zgłoszenie przez użytkownika wniosku o zaprzestanie przetwarzania przez Fundację danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi Poczta Dzieci jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta pocztowego tego użytkownika.
 13. Mając na uwadze fakt, iż usługa Poczty Funtasto realizowana jest przez serwer administrowany przez firmy zewnętrzne, Użytkownik akceptując treść niniejszego regulaminu wyraża zgodę na przekazanie przez Fundację danych podanych przez użytkownika podczas rejestracji i przetwarzanych tych danych stosownie do zapisów niniejszego regulaminu przez Administratorów systemu. W takim wypadku Administrator sytemu uprawniony będzie do przetwarzania tych danych, jako ich administrator w zakresie koniecznym do realizacji usługi opisanej w niniejszym regulaminie. Przekazanie danych stosownie do zapisów powyższych realizowane będzie z zachowaniem ich bezpieczeństwa zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach.
 14. Usługa Poczty Funtasto jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5-16 lat oraz ich rodziców bądź opiekunów.
 15. W przypadku stwierdzenia, iż dane konto pocztowe w ramach Poczty Funtasto zostało założone przez osobę niespełniającą kryteriów określonych w zdaniu powyżej, Fundacja jest uprawniona do skasowania założonego przez taką osobę konta.
 16. Dostawca usługi Poczta Funtasto może w wyjątkowych przypadkach udostępnić usługę osobom spoza ww. przedziału wiekowego (np. dla rodzeństwa użytkowników)
 17. Podczas korzystania z usługi Poczta Funtasto w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania Poczty Funtasto.
 18. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
  • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
  • nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
  • nie rozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmuje się definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php
  • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://funtasto.net/terms i zapoznawania się z nimi.
 19. Użytkownik nie może, bez uprzedniej zgody Fundacji, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z korzystania z bezpłatnych kont pocztowych w systemie Poczta Funtasto, jak również odsprzedawać osobom trzecim takich praw.
 20. Stosowane w ramach Poczty Funtasto nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i korespondencji służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 21. Fundacja zastrzega sobie prawo, a Użytkownik to prawo akceptuje, do:
  • okresowego wyłączania Poczty Funtasto bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
  • natychmiastowego zablokowania każdego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu,
  • wysyłania na Konta użytkowników komunikatów związanych z funkcjonowaniem Poczty Funtasto oraz listów informujących o bieżących działaniach Fundacji związanych ze świadczeniem i poszerzaniem działań Fundacji,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnej usługi Poczty Funtasto, po uprzednim powiadomieniu użytkowników, na stronie Poczta Funtasto i/lub za pomocą wiadomości przesłanej na konto o planowanym terminie zaprzestania świadczenia tej usługi,
  • zablokowania nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników Poczty Funtasto przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia Regulaminu Poczty Funtasto,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnej usługi Poczty Funtasto, po uprzednim powiadomieniu użytkowników, na stronach WWW systemu Poczta Funtasto, o planowanym terminie zaprzestania świadczenia tej usługi.
  • uruchamiania oprogramowania antyspamowego przetwarzającego listy przychodzące do systemu pocztowego w celu klasyfikacji listów na spam i nie spam. Użytkownicy, którzy zdecydują się przekazać do Fundacji swoje listy jako próbki spamu i nie spamu upoważniają Fundację do zapoznania się z ich treścią i rezygnują ze swego prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym do poprawnego działania oprogramowania antyspamowego. Korespondencja przekazana do Fundacji przez użytkowników będzie objęta tajemnicą służbową i nie zostanie ujawniona poza przypadkami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy. Oprogramowanie antyspamowe zapewnia wysoką skuteczność, jednak nie daje gwarancji zupełnej i szczelnej ochrony kont pocztowych przed niechcianą pocztą,
  • wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości listów przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy. Ograniczenie powyższe dotyczyć może konkretnych skrzynek poczty elektronicznej lub ich agregatów. Może ono zostać wprowadzone na czas określony lub bez takiego ograniczenia czasowego,
  • wprowadzenia oprogramowania filtrującego mającego na celu ochronę dzieci i młodzieży.
 22. W przypadku, gdy użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez ten regulamin, ale zostaną przez Fundacji uznane za niepożądane z uwagi na uzasadnione interesy Fundacji, Fundacja może zawiadomić użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu.
 23. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym konta pocztowego są fałszywe Fundacja zastrzega sobie prawo do usunięcia takich kont pocztowych.
 24. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z konta w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do regulaminu.
 25. W ramach bezpłatnej usługi Poczta Funtasto nie świadczymy indywidualnej obsługi Użytkowników przez konsultantów, chyba że Użytkownik posiada także konto na serwisie Funtasto.com – wtedy pomoc jest świadczona ze strony Funtii i Funtiego.
 26. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników Poczty Funtasto niniejszego regulaminu należy kierować na adres abuse@funtasto.net
 27. Tryb i sposób składania reklamacji:
  • Każdemu Użytkownikowi Poczty Funtasto przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Poczty Funtasto.
  • Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres reklamacje@funtasto.net lub listownie na adres: Fundacja Funtasto Funtastyczny Internet, ul. Kopernika 24, 66-500 Strzelce Krajeńskie.
  • Fundcja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  • Fundacja zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt c. w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Fundacji (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Fundacja ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 28. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
 29. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie internetowej: http://funtasto.net/terms