STATUT FUNDACJI

 

Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet

 

TEKST JEDNOLITY

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Fundacja pod nazwą "Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet" zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatora Klara Lasota, z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich, ul. Kopernika 24, aktem notarialnym przed notariuszem Cezary Gabryjelów w kancelarii notarialnej w Stzelcach Krajeńskich przy ul. Brygady Saperów 21. za numerem repertorium A …. dnia 12 lutego 2013 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

 

§2

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Strzelce Krajeńskie.

 

§4

 

Właściwym ministrem jest Minister Administracji i Cyfryzacji.

 

§5

 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego.

 

§6

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

 

 

 

§7

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, dyplomy, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§8

 

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności propagowania bezpiecznego Internetu w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, stypendialnym oraz charytatywnym.

 

§9

 

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 

Organizowanie szkoleń wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i innych urządzeń cyfrowych w tym urządzeń łączności mobilnej.

Organizowanie edukacyjnych zabaw, w tym interaktywnych, dziejących się w środowisku internetowym.

Organizowanie programów pomocy finansowej dla wybranych najzdolniejszych młodych użytkowników Internetu.

Organizowanie współzawodnictwa o wiedzy i bezpieczeństwie w Internecie.

Wspieranie organizacyjne, merytoryczne, rzeczowe i finansowe szkół, gminnych ośrodków kultury i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się opieką dzieci i młodzieży.

Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.

 

§10

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§11

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

§12

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§13

 

Dochody Fundacji pochodzą z:

 

a) darowizn, spadków, zapisów,

 

b) subwencji osób trzecich,

 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

 

e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§14

 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGAN I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 

§15

 

1. Organem Fundacji jest Zarządu Fundacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§16

 

1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.

 

2. Zarząd Fundacji działa przez Prezesa Zarządu Fundacji i jest powoływany przez Fundatora na okres 3 lat.

 

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.

 

4. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.

 

§17

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatora.

 

§18

 

Zarząd Fundacji:

 

a) reprezentuje ją na zewnątrz,

 

b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

 

c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

 

d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

 

e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

 

f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,

 

g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

 

h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

 

i) występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,

 

j) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

 

 

 

 

 

 

 

§19

 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie. Prezes Zarządu Fundacji może ustanowić pełnomocników.

 

§ 20

 

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Fundatora.

 

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

ROZDZIAŁ V

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§21

 

1. Fundacja może prowadzić wszelką prawnie dozwoloną działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zgodną ze celami fundacji.

 

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.

 

4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

 

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

 

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZMIANA STATUTU

 

§22

 

 

 

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§23

 

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 

§24

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

 

 

 

Pobierz w pdf